Stichting openbaar onderwijs

Baasis
voor ambitie

Misschien bent u tot uw verrassing op een website gekomen die er heel anders uitziet, dan u in gedachten had. Sinds begin 2017 heeft Stichting Baasis een frisse nieuwe huisstijl en de afgelopen periode is er gewerkt aan deze nieuwe website. Wij denken dat bezoekers van onze website nu sneller en overzichtelijker informatie kunnen vinden. Waar staan wij als Stichting Baasis voor, welke scholen horen bij de organisatie; hoe passend is ons onderwijs; wie hebben er medezeggenschap enz. Heeft u vragen die niet beantwoord worden via de website, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

 

 

Over ons

Openbaar onderwijs betekent voor Stichting Baasis dat bewust wordt gekozen om ruimte en aandacht te bieden aan alle gedachten, ideeën en overtuigingen. Onderling respect is eveneens een belangrijk uitgangspunt. Stichting Baasis geeft dit vorm door in de klas actief aandacht te besteden aan normen, waarden, verschillende visies en levensbeschouwingen. Zowel op school als in de omgang met ouders en andere betrokkenen staan we open voor elkaars opvattingen en wensen.

 

In september 2008 heeft de gemeenteraad van Haren  en de gemeenteraad van Tynaarlo unaniem het voorstel aangenomen om het bestuur van het openbaar basisonderwijs van de beide gemeenten over te dragen aan een stichting. De stichting vormt het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Haren en Tynaarlo.

 

Stichting openbaar onderwijs Baasis is sinds 1 januari 2009 verantwoordelijk voor het primair openbaar onderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo.

 

Met deze ingreep is het openbaar onderwijs  in beide gemeenten efficiënter en minder kwetsbaar. Het is een landelijke trend dat de gemeentebesturen zich op grote afstand van het schoolbestuur plaatsen. Gemeentelijke en school bestuurlijke bevoegdheden worden zo uit elkaar gehaald.

 

De organisatie bestaat uit 13 basisscholen, waaronder 12 openbare basisscholen met 2 nevenvestigingen en een samenwerkingsschool. In totaal telt de organisatie ca. 2500 leerlingen en er werken ongeveer 220 personeelsleden.

 

Visie en Missie

Inleiding

De visie en de missie vormen het fundament voor het beleid van Stichting openbaar onderwijs Baasis. Ze zijn de leidraad voor alle betrokkenen bij het openbaar onderwijs.

De nieuwe organisatie is een onderwijsorganisatie met een duidelijk openbaar karakter, die zich profileert als een groep scholen, die diversiteit uitstraalt.

 

Kwaliteit staat bij alle zaken bovenaan. De organisatie staat niet stil: zij ontwikkelt zichzelf en volgt de ontwikkelingen, die voor de organisatie belangrijk zijn (kernwoorden: openbaar, diversiteit, ontwikkeling, kwaliteit, veiligheid, kind, betrokkenheid, samenwerking, zorg).

 

Visie

Stichting openbaar onderwijs Baasis:

  • biedt alle leerlingen zonder onderscheid naar afkomst en levensovertuiging een brede en kwalitatief hoogwaardige vorming aan, gericht op de ontwikkeling van de cognitieve, emotionele, sociale, motorische en creatieve vaardigheden. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de achtergronden, mogelijkheden en talenten van de individuele leerling.
  • biedt diverse onderwijsconcepten aan vanuit goed bereikbare, goed toegeruste en veilige scholen.
  • speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij en brengt de kinderen inzicht en vaardigheden bij om in de toekomstige maatschappij als actief burger te kunnen functioneren.
  • investeert in verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie en alle betrokkenen binnen deze organisatie.
  • zoekt samenwerking met instanties en instellingen, die het openbaar primair onderwijs kunnen versterken
  • draagt in samenspraak met de ouders bij aan de overdracht van normen en waarden die in de Nederlandse samenleving gelden, brengt de leerlingen het besef bij van de verscheidenheid van die normen en waarden in onze samenleving en leert de leerlingen daarmee om te gaan en daarover te communiceren.
  • biedt leerlingen met beperkingen zo lang mogelijk binnen de reguliere scholen opvang en begeleiding.

 

 

Missie

Stichting openbaar onderwijs Baasis  is een sterke, efficiënte en resultaat­gerichte organisatie. Alle participanten werken, in goed overleg, samen. Zij doen dit vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Zij doen dat vanuit de kenmerken van het openbaar onderwijs en passend bij de omgeving van de scholen. Daartoe zijn er sterke basisscholen, die vanuit een duidelijk pedagogisch concept een open relatie onderhouden met de omgeving en die toegerust zijn met deskundig en enthousiast personeel in goed geoutilleerde voorzieningen.

 

 De scholen bieden aan leerlingen en hun ouders kwalitatief hoogwaardig en effectief onderwijs en zijn ontdekkings-, leer- en ontmoetingsplaats: een integrale leefschool.