Stichting openbaar onderwijs

Baasiskennisplein

De professionele leergemeenschappen (plg)

In december is gestart met twee professionele leergemeenschappen, ‘Leesonderwijs’ en ‘Bewegen/Bewegend Leren’.

 

 

 

PLG Bewegen/Bewegend leren

De PLG Bewegen/Bewegend Leren is met een enthousiaste groep leerkrachten, vakdocenten en buurtsportcoach en een ouder onder leiding van Alien van der Sluis (Hanze Hogeschool Sportstudies) van start gegaan. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van ontmoeten en kennismaken. Aan de hand van een creatieve opdracht gaf een ieder aan waarom hij/zij verbinding voelt met het Bewegen/Bewegend Leren, wat gebeurt er al op de scholen en wat is de vraag. De tweede bijeenkomst is gekeken naar de wijze van leren in de PLG, welke leervragen zijn er o.a. vanuit de stakeholders (leerkrachten, leerlingen, directeur, ouder(s)/verzorger(s)). Weet een ieder wat er op school leeft? In afzonderlijke groepen is gepuzzeld en gediscussieerd over de plek van het bewegen in het onderwijs, op onze scholen en in de hele organisatie.

Tijdens deze avond is een aantal leervragen geformuleerd. In de volgende PLG bijeenkomst wordt daar op verder gaan. Een lerende zoektocht naar de meerwaarde en toepasbaarheid van Bewegen/Bewegend Onderwijs. Op school en in de hele organisatie.

 

PLG Lezen en luisteren met begrip

Deze PLG o.l.v. Corrinne Dekker (Natuurlijk Leren) heeft 9 deelnemers en heeft inhoudelijk ongeveer hetzelfde programma gevolgd als de andere PLG. Doel van deze PLG is om het lees-taalonderwijs op onze scholen op een hoger plan te brengen. De deelnemers hebben de opdracht om met dit thema de verbinding te zoeken met de collega’s op hun eigen school en stichting breed. In de loop van het jaar volgt meer informatie.

 

Expertgroepen

Binnen de scholen is veel expertise. Het doel van de expertgroepen is het delen van deze kennis met andere collega’s in de vorm van een workshop of een presentatie. Onderwerpen zoals talentontwikkeling, het jonge kind, de computer in de klas, kind-leergesprekken voeren, dyslexie, werken met een plusklas, werken met combinatiegroepen enz. kunnen aan bod komen. De eerste expertisegroep die binnenkort een keer bij elkaar komt om informatie uit te wisselen betreft ‘Hoogbegaafdheid’.

<< Terug