Stichting openbaar onderwijs

Ontwikkelingen Stichting Baasis

Strategie 2022-2025

We kijken momenteel goed naar de koers die we als stichting de komende jaren gaan varen. Wat is onze visie, wat willen we precies bereiken, wat is onze strategie en hoe gaan we te werk? We willen en zullen hierin bewuste en juiste keuzes maken. Dit nadenken over onze ‘richting’ gaat vooraf aan het maken van het schoolplan, dat scholen elke vier jaar moeten opstellen. Zodra wij samen onze koers hebben bepaald, leggen we deze vast in ons strategisch beleidsplan (ook wel koersplan genoemd) voor de periode 2022-2025. Dit vormt vervolgens de basis van onze schoolplannen.

 

Samen in gesprek

De wereld is volop in beweging en vernieuwingen volgen elkaar in een rap tempo op. Wat betreft onderwijsinhoud, maar ook rondom regelgeving en maatschappelijke thema’s. Hierover gaan we graag met de medewerkers in gesprek. Want wat betekenen de verschillende vernieuwingen precies voor ons werk? Hoe kunnen we hier goed mee omgaan? Op welke manieren willen wij meebuigen met een veranderende wereld? Hier zullen we samen over praten. Dit najaar benoemen we de eerste thema’s, de bouwstenen van onze strategie. Hierna geven we deze thema’s handen en voeten, zowel in de organisatie als erbuiten.

 

Financiële vooruitgang

De afgelopen jaren stonden de financiën van onze stichting onder druk. Daar hebben leerkrachten waarschijnlijk in het dagelijkse werk hinder van ondervonden en dat vind ik heel spijtig. Ik ben mij er - net als ieder ander binnen het stichtingsbestuur - terdege van bewust dat het realiseren van strategische ambities alleen haalbaar is met professionals die hun vak verstaan. Die prestaties willen leveren. En vooral: die dat met plezier (willen) doen. Onze stichting hééft deze mensen en wil hen koesteren. Daarom vinden we het belangrijk dat ieder voldoende middelen heeft om zijn of haar werk optimaal te kunnen doen. Ik ben dan ook blij te kunnen zeggen dat het goed gaat met onze financiële bedrijfsvoering en dat we dit jaar zelfs enkele honderdduizenden euro’s gaan overhouden.

Dit komt onder andere doordat ons leerlingenaantal groeit en we dus aanzienlijk meer geld ontvangen van het ministerie en we kregen onlangs het gelijk aan onze kant in een rechtszaak tegen het Participatiefonds, waardoor we een flink bedrag terugkrijgen. 

We kunnen, geholpen door de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs, een gedegen meerjarenbegroting maken. We hebben voldoende geld om onze ambities te realiseren. Vanzelfsprekend moeten we hierin prioriteiten stellen en doordachte, verantwoorde keuzes maken. Ik kijk ernaar uit om met alle medewerkers, te investeren. Investeren in de kinderen, in de volwassenen om hen heen en in het onderwijs dat wij geven.

 

Onderzoek Raad van Toezicht
Voor de zomervakantie gaf ik opdracht tot een onderzoek inzake het opzeggen van het vertrouwen in de Raad van Toezicht (RvT) door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit onderzoek is inmiddels begonnen. De onderzoeker startte met het voeren van gesprekken met RvT-leden en GMR-leden. Op dit moment is er nog geen zicht op wanneer het onderzoek afgerond zal zijn.

 

Start van het schooljaar
Op dinsdag 7 september hadden we met de schooldirecteuren de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Hierin stond de start van het nieuwe schooljaar centraal. Er werden fraaie voorbeelden uitgewisseld van hoe scholen het nieuwe schooljaar zijn begonnen. Voorbeelden die inspiereerden en waarmee we mooie inzichten opdeden.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Als bestuur zien we graag dat iedereen zich binnen onze stichting kan ontplooien. Er is ons dan ook veel aan gelegen om dit mogelijk te maken. Zo zetten we bijvoorbeeld coaches in. Zij helpen de leerkrachten om zich bewust te worden van hun manier van lesgeven en om zich verder te ontplooien binnen hun functie. Om hun vaardigheden te verbreden of te verdiepen, als zij dit graag willen.

Leraren die bij ons starten, kunnen gebruikmaken van een ‘mentor on the job’. Deze bepaalt samen met de (her)startende leerkracht en de schoolleider de eventuele behoefte aan ondersteuning. De mentor stelt samen met de leerkracht de doelen, het tijdpad en de evaluatiemomenten vast en observeert, adviseert, reflecteert en evalueert, zowel in de klas als op afstand. De mentor is geen coach. Hij of zij begeleidt op functie-inhoud en niet op persoonlijke vraagstukken. Mocht een leerkracht een coachvraag hebben, dan kan er via de hrm-afdeling coaching worden ingezet.

 

Of het nou mooie gebeurtenissen zijn, of minder fijne momenten, we informeren u graag. Alles verdient en krijgt onze aandacht. Met vertrouwen kijk ik uit naar de toekomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Friso Kingma

Directeur-bestuurder

<< Terug