Stichting openbaar onderwijs

Aanmelding

Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij een van de scholen van Stichting Baasis kunt u contact opnemen met de directeur van de desbetreffende school. De directeur kan u desgewenst in een persoonlijk gesprek alles over de school vertellen. Om aan de school te wennen mogen kinderen van 3 jaar en 10 maanden in overleg met de school een aantal dagdelen komen kennismaken.

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Als gevolg van deze wetswijziging is de procedure voor het aanmelden en het daadwerkelijke inschrijven van een nieuwe leerling gewijzigd.
De directie kan bepalen of een aanmeldingsformulier direct wordt meegegeven of dat een vervolgafspraak noodzakelijk is. In dit gesprek zal de eventuele ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school verder verkend worden.

Door verhuizing en/of verandering van school komen er ook tussentijds kinderen op de school. Hiervoor geldt dezelfde procedure als boven omschreven. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met die gegevens kunnen we er voor zorgen dat een mogelijke overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Documenten

 

Aanmelden  kan via de website van de school van uw keuze.
 

 

Toelating

Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het kind 5 jaar is geworden. 5-jarigen kunnen in bijzondere omstandigheden per week nog vijf uur thuis blijven.

Kinderen die van een andere school komen worden toegelaten nadat de school kennis heeft kunnen nemen van het onderwijskundig rapport van de vorige school. 

 

In de schoolgids (van de scholen) treft u informatie aan over het leerlinggebonden budget. Voor elke leerling wordt de afweging gemaakt of de noodzakelijke onderwijsondersteuning past binnen de mogelijkheden van de school.