Stichting openbaar onderwijs

GMR en MR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gaat over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor alle scholen van Stichting Baasis.
Zie verder organisatie: medezeggenschap (vergaderdata, notulen ed.)


Voor vragen over GMR-zaken graag mailen naar de secretaresse van de GMR:
Roelina Post gmr@stichtingbaasis.nl. 


De Medezeggenschapsraad (MR) gaat over beleidsmatige zaken die de school raken. Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Het doel van de medezeggenschap is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn het bestuur, de ouders, de leerlingen en het personeel.

De MR dient in de eerste plaats het schoolbelang. In het reglement van de medezeggenschapsraad is vastgelegd op welke terreinen de MR advies of instemmingsrecht heeft.

In de MR van de scholen hebben ouders en personeelsleden zitting.
De MR vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het reglement ligt ter inzage op de school.