Stichting openbaar onderwijs

GMR (stichtingsniveau)

De 13 scholen binnen de stichting worden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR kent 13 leden om tot de wettelijke voorgeschreven verdeling te komen. Daarnaast is er een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gaat over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor alle scholen van Stichting Baasis. 

Hier kunt u de statuten en het jaarplan 2021-2022 van de GMR nalezen.

 

GMR vergaderingen schooljaar 2021-2022

Dinsdag 21 september 2021: notulen

Dinsdag 26 oktober 2021: notulen

Dinsdag 16 november 2021: notulen

Dinsdag 07 december 2021: notulen

Dinsdag 08 maart 2022

Dinsdag 12 april 2022

Dinsdag 17 mei 2022

Dinsdag 14 juni 2022 

GMR vergaderingen schooljaar 2020-2021

Dinsdag 15 september 2020: notulen

Dinsdag 27 oktober 2020: notulen

Dinsdag 08 december 2020: notulen

Dinsdag 19 januari 2021: notulen

Dinsdag 13 april 2021: notulen

Dinsdag 18 mei 2021: notulen

Dinsdag 15 juni 2021: notulen

 

Toehoorders

De GMR vergadering is in principe openbaar. Mede vanuit praktische overweging (vergaderlokatie etc.) verzoeken wij belanghebbenden die als toehoorder bij de vergadering aanwezig willen zijn, dit uiterlijk 3 dagen van tevoren kenbaar te maken via het secretariaat (gmr@stichtingbaasis.nl) De GMR vergadert doorgaans van 19.30 tot 20.30 uur in beslotenheid.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden in MFA Ydershoes in Yde plaats. Voor meer informatie betreffende de GMR zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GMR : Mevr. R. Post per e-mail: gmr@stichtingbaasis.nl

 

Leden van de GMR

De GMR streeft naar een juiste verdeling van oudergeleding en personeelsgeleding. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

 

Obs De Veenvlinder | Kasper Heesterman | Ouderlid

Obs De Zeijer Hoogte | Baran Dagtekin | Ouderlid

Obs De Duinstee | Marianne Hardenberg  | Personeelslid

Obs De Westerburcht | Inger van Til | Ouderlid

Obs De Schuthoek Zuidlaren | Mark Folkers | Ouderlid

Obs De Zuidwester | Jos Bruchhaus  | Ouderlid

Obs De Vijverstee | Jurryt Vellinga | Ouderlid

Obs Schuilingsoord | Greanne Tuinman | Personeelslid

Obs Ter Borch | Freddie Kootstra | Ouderlid + voorzitter

Obs Het Oelebred | Dennis Klingenberg | Personeelslid

Obs De Brinkschool | Marianne Velten | Personeelslid

Quintusschool Glimmen | Arjen van Walsum | Personeelslid

Obs De Wissel | Alet Denneboom | Ouderlid 

 

MR (schoolniveau)

De Medezeggenschapsraad (MR) gaat over beleidsmatige zaken die de school raken. Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Het doel van de medezeggenschap is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn het bestuur, de ouders, de leerlingen en het personeel.


De MR dient in de eerste plaats het schoolbelang. In het reglement van de medezeggenschapsraad is vastgelegd op welke terreinen de MR advies of instemmingsrecht heeft. In de MR van de scholen hebben ouders en personeelsleden zitting. De MR vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het reglement ligt ter inzage op de school.