Stichting openbaar onderwijs

GMR (stichtingsniveau)

De 13 scholen binnen de stichting worden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR kent 13 leden om tot de wettelijke voorgeschreven verdeling te komen. Daarnaast is er een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gaat over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor alle scholen van Stichting Baasis. 

Hier kunt u de statuten van de GMR nalezen.

 

GMR vergaderingen schooljaar 2019-2020

Woensdag 18 september 2019: notulen

Woensdag 30 oktober 2019: notulen

Woensdag 11 december 2019: notulen

Woensdag 22 januari 2020: notulen

Woensdag 15 april 2020

Woensdag 13 mei 2020

Woensdag 17 juni 2020

 

GMR vergaderingen schooljaar 2018-2019

Maandag 17 september 2018: notulen 

Dinsdag 30 oktober 2018: notulen 

Woensdag 12 december 2018: notulen

Dinsdag 22 januari 2019: notulen

Maandag 04 maart 2019: notulen

Donderdag 09 mei 2019: notulen

Woensdag 22 mei 2019: notulen

 

GMR vergaderingen schooljaar 2017- 2018

Donderdag 19 oktober 2017, voor de notulen klik hier
Dinsdag 21 november 2017, voor de notulen klik hier
Woensdag 13 december 2017, voor de notulen klik hier
Woensdag 24 januari 2018, voor de notulen klik hier
Dinsdag 13 maart 2018, voor de notulen klik hier
Donderdag 19 april 2018, voor de notulen klik hier
Dinsdag 22 mei 2018, voor de notulen klik hier
Woensdag 27 juni 2018, voor de notulen klik hier

 

Toehoorders

De GMR vergadering is in principe openbaar. Mede vanuit praktische overweging (vergaderlokatie etc.) verzoeken wij belanghebbenden die als toehoorder bij de vergadering aanwezig willen zijn, dit uiterlijk 3 dagen van tevoren kenbaar te maken via het secretariaat (GMR@stichtingbaasis.nl) De GMR vergadert doorgaans van 19.30 tot 20.30 uur in beslotenheid.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden op de Quintusschool in Glimmen plaats. Voor meer informatie betreffende de GMR zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GMR : Mevr. R. Post per e-mail: GMR@stichtingbaasis.nl

 

Leden van de GMR

De GMR streeft naar een juiste verdeling van oudergeleding en personeelsgeleding. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

 

Obs De Veenvlinder | Robert Emmelkamp | Personeelslid

Obs De Zeijer Hoogte | Baran Dagtekin | Ouderlid

Obs De Duinstee | Marianne Hardenberg  | Personeelslid

Obs De Westerburcht | vacature

Obs De Schuthoek Zuidlaren | vacature 

Obs De Zuidwester | vacature

Obs De Vijverstee | Irene de Wit | Personeelslid

Obs Schuilingsoord | vacature 

Obs Ter Borch | Freddie Kootstra | Ouderlid + voorzitter

Obs Het Oelebred | Peter Hendriks | Ouderlid

Obs De Brinkschool | Ineke Rijpstra | Personeelslid

Quintusschool Glimmen | Lennart Hofstra | Personeelslid

Obs De Wissel | Doortje de Muinck | Ouderlid 

 

MR (schoolniveau)

De Medezeggenschapsraad (MR) gaat over beleidsmatige zaken die de school raken. Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Het doel van de medezeggenschap is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden. De belanghebbenden zijn het bestuur, de ouders, de leerlingen en het personeel.


De MR dient in de eerste plaats het schoolbelang. In het reglement van de medezeggenschapsraad is vastgelegd op welke terreinen de MR advies of instemmingsrecht heeft. In de MR van de scholen hebben ouders en personeelsleden zitting. De MR vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Het reglement ligt ter inzage op de school.